รับทำป้ายโฆษณา ตัวอักษรโลหะ สแตนเลส เหล็กซิงค์ สังกะสี ทองเหลือง ทองแดง กล่องไฟ LED ป้ายกัดกรด   Tel:02-378-0924,02-378-0925 M:081-866-8060 E-mail: sanantum@gmail.com
| หน้าแรก | สินค้า | บริการ | Profile | ติดต่อเรา | ชำระเงิน | สาระน่ารู้ | สมัครงาน |
สินค้า/Prduct
ป้ายอักษรโลหะ
ตัวอักษรสแตนเลส
ตัวอักษรสังกะสี
ป้ายกล่องไฟ&ป้ายตู้ไฟ
ป้ายกัดกรดสแตนเลส
ป้ายตัวอักษรใส่ไฟ LED
ตัวอักษรทองเหลือง
ตัวอักษรทองแดง
ป้ายเลเซอร์อะคริลิค
ป้ายนีออนไลน์
ป้ายแผงวงจร
บล็อคพ่นฉลุลาย
ป้าย Display
ป้ายอิงค์เจท

ตัวอย่างป้ายและงานพิมพ์
ตัวอย่างป้ายกล่องไฟ
ตรายาง
นามบัตร
ตัวอย่างนามบัตร
สติกเกอร์
โบรชัวร์
รับพิมพ์เมนู

บทความ
สาระน่ารู้
ข่าวสาร
Tip Graphic
ข้อมูลท่องเที่ยว

ชำระเงิน

แผนที่เดินทาง

เปิดทำการ
จันทร์-ศุกร์
เวลา 11.00-18.00 น.
นอกเวลาทำการ
E-mail:sanantum@gmail.com

รับทำตัวอักษรสแตนเลส สังกะสี แฮร์ไลน์ ไททาเนียม ทองเหลือง ทองแดง

โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์(OEC)


หลักการเสียภาษีป้ายโฆษณา

การเสียภาษีป้ายโฆษณาแบบต่างๆ

ภาษีป้าย เป็น ภาษีอีกประเภทหนึ่งที่ทุกคนควรจะรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านทำป้าย ควรแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีต่อลูกค้า ซึ่งผมเชื่อว่า มีคนจำนวนไม่น้อย ยังไม่ทราบโดยชัดเจน ผมจึงได้รวบรวมมาเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในโอกาสต่อ ๆ ไปนะครับ


ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโษษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

อัตราภาษีป้าย
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท
3. (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ
(ข) ป้ายที่มีอักษรทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท
ป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

การขออนุญาตติดตั้งป้ายหรือเสียภาษี
1. ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแจ้งขนาดและยื่นภาพถ่วยหรือภาพ สเก็ตของป้ายและแผนผังบริเวณที่ติดตั้งป้ายนั้นมาพร้อมกับคำขออนุญาตติดตั้ง ป้ายหรือแบบ แสดงรายการภาษีป้ายแล้วแต่กรณีเพื่อประโยชน์ในการสำรวจตรวจสอบ
2.ในการติดตั้งป้ายต้องไม่มีลักษณะที่จะเป็นอันตราจต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และบริเวณที่ไม่อนุญาติให้ติดตั้งป้าย ได้แก่ บริเวณคร่อมถนน หรือทางสาธารณะ วงวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย คนเดินข้ามถนนเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ

หลักฐานที่ต้องนำไป
1. บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
2. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน
3. ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว

กำหนดเวลายื่นแบบ
- เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
- เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
1. มีป้ายต้องเสียภาษีป้าย ภายหลังเดือนมีนาคม
2. มีป้ายใหม่ แทนป้ายเดิมที่เสียภาษีป้ายแล้ว
3. เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิมเป็นเหตุให้เสียภาษีป้ายหรือภาษีป้ายเพิ่มขึ้น
- ผู้รับโอนป้าย แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันรับโอนป้าย

การชำระภาษี
- ให้เจ้าของป้ายชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท ขึ้นไป ผ่อนชำระเป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กันก็ได้

บทกำหนดโทษ
1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
2. ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งข้อควมเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาที ต่อรายไม่รวมขั้นตอนการตรวจสอบ สอบสวน (ถ้ามี)

เพิ่มเติมนะครับ ผมจะยกตัวอย่างป้ายแต่ละประเภท เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ป้ายประเภทที่ 1 คือ มีแต่ตัวอักษรภาษาไทย ไม่มีภาษาหรือภาพใด ๆ เข้ามาปะปน (ไม่นับ ช.T.M. เพราะเวลาคิดภาษีให้คิดเป็นพื้นที่ในพื้นสีเหลืองต่างหาก) เนื่องจากถูกจำกัดแค่ภาษาไทย ป้ายประเภทนี้จึงถูกจำกัดในการออกแบบ ป้ายประเภทนี้ให้คำนวนภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท
ป้ายประเภทที่ 2 คือ มีภาษาไทย และสามารถใส่รูปภาพและภาษาอื่น ๆ ได้ แต่ภาษาไทยต้องอยู่บนสุด ไม่อยู่ต่ำกว่าภาษาอื่น ๆ แม้ว่าจะมีภาษาไทยกำกับอยู่บนสุดก็ตาม ป้ายประเภทนี้เป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะ Billboard ใหญ่ ๆ สังเกตว่าเค้าใส่ตัวโลโก้ที่เป็นภาษาอังกฤษไว้มุมขวาล่าง ป้ายประเภทนี้ให้คำนวนภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท

ป้ายประเภทที่ 3 คือ ป้ายที่ไม่มีัอักษรไทย หรือมีอักษรภาษาอื่น ๆ อยู่เหนือภาษาไทย อันนี้เสียภาษีโหดสุดครับ ผู้ประกอบการต่าง ๆ จริงหลีกเลี่ยงป้ายประเภทนี้ครับ สังเกตว่างานพื้นที่ใหญ่ ๆ จะไม่มีป้ายประเภทนี้ครับ ฉะนั้นผู้ออกแบบควรอธิบายลูกค้าให้เข้าใจในเรื่องนี้นะครับ เวลาออกแบบก็ควรระมัดระวังให้มากครับ เพราะโดนแต่ละที "อ่วม"
ป้ายประเภทนี้ให้คำนวนภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท


ที่มา http://www.pattayasigntech.com/forum/index.php?topic=138.0สินค้า:นามบัตร ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ป้ายตัวอักษรสังกะสี ป้ายตัวอักษรทองเหลือง ป้ายตัวอักษรทองแดง สติกเกอร์ โบรชัวร์ เมนู อิงค์เจท ตรายาง อักษรโลหะ ป้ายกล่องไฟ ป้าย Display ป้าย POP ตัวอย่างนามบัตร ตัวอย่างตัวอักษรสแตนเลส ตัวอย่างตัวอักษรสังกะสี ตัวอย่างตัวอักษรทองแดง ตัวอย่างป้ายกล่องไฟ businesscards รับทำนามบัตร รับทำป้ายตัวอักษรโลหะ รับทำป้ายตัวอักษรโลหะ
บริการ: Travel Guide กรุงเทพ Bangkok เชียงใหม่ Chiangmai ภูเก็ต Phuket
ความรู้:เรียนภาษาจีน สาระน่ารู้ TipPhotoshop
Joinus:สมัครงาน สมัครงาน
Tel:02-378-0924 Fax:02-378-0925 Mobile:081-866-8060 E-mail: sanantum@gmail.com ที่อยู่: 333/10 คอนโดลุมพินี D1 ซ.แฮปปี้แลนด์ ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
GraphicProduce.com Copyright © 2007-2013